Sebagaian kaum muslimin mungkin ada yang bertanya mengapa pada beberapa ayat Al-Quran Allah menggunakan kata ganti jamak (نحن/nahnu) “kami”, padahal Allah Maha Esa Jawabannya: Dalam bahasa Arab, penggunaan kata jamak untuk tunggal itu bermakna pengagungan dan Allah berhak dengan keagungan ini. Bukan artinya Allah atau tuhan itu banyak Berbeda dengan bahasa Indonesia, penggunaan kata “kami” […]

Baca selengkapnya

Ada tiga aspek kajian Ushul Fiqh: Pertama: Aspek terminologi. Pengkaji ilmu ushul dituntut untuk memahami setiap terminologi yang digunakan oleh para ulama ushul ketika mereka membedah masalah hukum berbasis teori ushul fiqh. Terminologi seperti ‘illah, nash, dzāhir, mafhūm mukhālafah, imā, tanbih, tahqiq manāth, mujmal, mubayyan, ‘ām, khāsh dan lain-lain harus benar-benar difahami dengan baik. Kedua: […]

Baca selengkapnya