SEGERALAH BERTAUBAT KEPADA ALL��H AZZA WA JALLA DAN PERBANYAKLAH ISTIGHFAR

Oleh

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

���������� ���������������� ���������� ������������ ���������� ���������������� ������������������:�� �������� ���������������� ������������������ ������������������ ���������� ���������� ������������������������������������ ������������������ ���������������� ���������� ���������� �������������������������������� ������ ���������� ������������ �������������� ��������������

Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda, ������Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada All��h dan mintalah ampun kepada-Nya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada All��h dan minta ampun kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali.������

KEDUDUKAN HADITS

Hadits ini diriwayatkan dari salah seorang Sahabat Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam.[1] ��Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh imam Ahmad (IV/260-261 dan V/411) dan ath-Thabrani dalam al-Mu���jamul Kabir (I/301-302, no. 886).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Muslim (no. 2702), Ahmad (IV/211), Abu Dawud (no. 1515), ath-Thabrani dalam al-Mu���jamul Kab��r (no. 883) dan al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 1288). Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah al-Ah��d��ts ash-Shah��hah (no. 1452).

SYARAH HADITS

All��h Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertaubat dan perintah ini merupakan perintah wajib yang harus segera dilaksanakan sebelum ajal tiba.

All��h Azza wa Jalla berfirman:

������������������ ���������� �������������� ���������������� �������������� ���������������������������� ���������������������� ����������������������

Dan bertaubatlah kamu semua kepada All��h, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. [An-N��r/24:31]

All��h Azza wa Jalla juga berfirman:

������ ���������������� ������������������ �������������� �������������� ���������� �������������� ���������������� ����������������

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kepada All��h dengan taubat yang semurni-murninya (ikhlas) [At-Tahr��m/66:8]

All��h Subhanahu wa Ta���ala dan Rasul-Nya Shalllallahu ���alaihi wa sallam memerintahkan untuk bertaubat, karena taubat merupakan jalan kebahagiaan, jalan menuju surga, pembersih hati, penghapus dosa, dan menjadi sebab keridhaan All��h Azza wa Jalla .

Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat kepada All��h Subhanahu wa Ta���ala , sebagaimana sabda Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam :

���������� ���������� ���������� ������������������ ���������������� ������������������������������ ������������������������������

Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat.[2]

Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam juga memerintahkan ummatnya untuk selalu bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla . Bahkan, Beliau Shalllallahu ���alaihi wa sallam mencontohkan kepada ummatnya bahwa Beliau Shalllallahu ���alaihi wa sallam bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari.

MAKNA TAUBAT

Asal makna taubat yaitu kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan.

Seorang dikatakan bertaubat kalau ia mengakui dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu.[3]

Lafazh taubat dalam surat at-Tahr��m pada ayat ke-8 di atas diiringi dengan lafazh nashuh, sehingga menjadi taubat nashuh. Taubat nashuh bermakna taubat yang ikhlas, jujur, benar, dan taubat yang tidak diiringi lagi dengan perbuatan dosa.

WAJIBNYA TAUBAT

Tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) di antara para Ulama tentang kewajiban bertaubat, bahkan taubat adalah fardhu ���ain yang harus dilakukan oleh setiap Muslim dan Muslimah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkata, ���Para Ulama telah ijma��� tentang kewajiban bertaubat, karena sesungguhnya dosa-dosa itu bisa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari All��h Azza wa Jalla . Maka, wajib segera bertaubat.���[4]

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah t berkata, ���Taubat merupakan awal persinggahan, pertengahan, dan akhir perjalanan hidup. Seorang hamba yang sedang mengadakan perjalanan menuju All��h Azza wa Jalla tidak boleh lepas dari taubat hingga ajal menjemputnya. Taubat merupakan awal langkah seorang hamba kepada All��h Azza wa Jalla dan akhir langkahnya. Kebutuhan seorang hamba terhadap taubat di akhir hayatnya amat sangat penting dan sangat mendesak, sebagaimana juga taubat dibutuhkan di awal perjalanan hidup seorang hamba.

All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���Dan bertaubatlah kamu semua kepada All��h, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.��� [An-N��r/24:31]

Ayat ini diturunkan di Madinah. All��h Subhanahu wa Ta���ala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang pilihan supaya mereka bertaubat, sesudah mereka beriman, bersabar, hijrah, dan berjihad.���[5]

All��h Azza wa Jalla juga berfirman:

������������ �������������������������� ������������������ ���������� �������������� ���������������� �������������������������� ���������������� �������������� ������������ ������������ ���������������� ���������������� ���������� ������ ������������ �������������������� ������������ �������������������� ���������������� �������������� �������������������� �������������� ������������ ��������������

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-mu dan bertaubat kepada-Nya, (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu, hingga pada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut, kamu akan ditimpa siksa hari Kiamat.��� [H��d/11:3]

Begitu juga dalam firman-Nya, ketika Nabi H��d q menyuruh kaumnya untuk beristighfar kepada All��h Subhanahu wa Ta���ala :

���������� ������������ �������������������������� ������������������ ���������� �������������� ���������������� ���������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������������ �������������� ������������ ���������������������� ���������� ������������������������ ����������������������

Dan (H��d berkata), ���Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Rabbmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.������ [H��d/11:52]

Dan juga Nabi N��h Alaihissallam berkata kepada kaumnya untuk memohon ampun kepada All��h Azza wa Jalla , yang artinya, ���Maka aku berkata (kepada mereka), ���Mohonlah ampunan kepada Rabbmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.��� [N��h/71:10-12]

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang istighfar dan meminta ampun kepada All��h Azza wa Jalla dengan benar, maka All��h Azza wa Jalla akan mengampuninya dan memberi kenikmatan yang banyak serta keutamaan. Sebaliknya, jika ia tidak mau bertaubat bahkan ia berpaling dari All��h Azza wa Jalla , maka All��h Subhanahu wa Ta���ala berhak untuk menimpakan adzab dan siksa kepadanya.

TAUBAT WAJIB DILAKUKAN DENGAN SEGERA, TIDAK BOLEH DITUNDA

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ���Sesungguhnya bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla dari perbuatan dosa adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda.���[6]

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, ���Para Ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar.��� [7]

Kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia banyak sekali. Setiap hari, manusia pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada al-Kh��liq (All��h Maha Pencipta) maupun dosa kepada makhluk-Nya. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering bicara yang tidak benar, berdusta, melaknat, sumpah palsu, menuduh, membicarakan aib sesama Muslim (ghibah), mencela, mengejek, menghina, mengadu domba, menfitnah, dan lain-lain. Telinga sering mendengarkan lagu dan musik yang jelas hukumnya haram, tangan sering menyentuh perempuan yang bukan mahram, mengambil barang yang bukan miliknya (ghasab), mencuri, memukul, bahkan membunuh, atau melakukan kejahatan yang lainnya. Kaki pun sering melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dosa-dosa lainnya.

Dosa dan kesalahan akan berakibat keburukan dan kehinaan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat, bila orang itu tidak segera bertaubat kepada All��h. Setiap Muslim dan Muslimah pernah berbuat salah, baik dia sebagai orang awam maupun seorang ustadz, da���i, pendidik, kyai, ataupun Ulama. Karena itu, setiap orang tidak boleh lepas dari istighfar ��dan selalu bertaubat kepada-Nya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam . Setiap hari Beliau Shalllallahu ���alaihi wa sallam memohon ampun kepada All��h Azza wa Jalla sebanyak seratus kali. Bahkan dalam suatu hadits disebutkan bahwa Beliau Shalllallahu ���alaihi wa sallam meminta ampun kepada All��h Azza wa Jalla seratus kali dalam satu majelisnya.

Dari Ibnu ���Umar Radhiyallahu anhuma , ia berkata, ���Kami pernah menghitung di satu majelis Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bahwa seratus kali Beliau Shalllallahu ���alaihi wa sallam mengucapkan:

���������� �������������������� ������������ �������������� �������������� ������������ ���������������������� ����������������������

Ya Rabb-ku! Ampunilah aku dan aku bertaubat kepada-Mu. Sungguh, Engkau Mahamenerima taubat lagi Maha Penyayang. [8]

Apabila ada yang beranggapan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan dosa yang banyak sekali, sehingga merasa dosanya tidak akan diampuni oleh All��h Azza wa Jalla . Maka orang ini harus mengubah anggapan buruknya itu. Dia harus yakin bahwa All��h Azza wa Jalla akan mengampuni segala dosa jika pelakunya bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla dengan taubat nash��h.

Segeralah bertaubat! Tidak ada kata terlambat dalam masalah taubat, pintu taubat selalu terbuka sampai matahari terbit dari barat.

Seorang Muslim tidak boleh merasa putus asa dari rahmat All��h Azza wa Jalla . All��h Azza wa Jalla berfirman:

�������� ������ ������������������ ������������������ �������������������� ������������ ������������������������ ������ �������������������� �������� ���������������� ������������������ ���������� �������������� ���������������� �������������������� �������������������� �������������� �������� �������������������� ��������������������

Katakanlah, ���Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat All��h.��� Sesungguhnya All��h mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.��� [Az-Zumar/39��:53]

Disamping itu, ada banyak hadits yang menunjukkan bahwa All��h Subhanahu wa Ta���ala senantiasa memberi ampunan di setiap waktu dan menerima taubat setiap saat. Dia k selalu mendengar istighfar dan mengetahui taubat hamba-Nya, kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, jika ada orang yang ��mengabaikan masalah taubat ini dan lengah dalam menggunakan kesempatan untuk mencapai keselamatan, maka rahmat All��h nan luas itu akan berbalik menjadi malapetaka, kesedihan dan kepedihan di padang mahsyar. Hal ini tak ubahnya seseorang yang sedang kehausan padahal di hadapannya ada air bersih namun ia tidak dapat menjamahnya, hingga akhirnya maut menjemput sesudah merasakan penderitaan haus tersebut. Begitulah gambaran orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Pintu rahmat sebenarnya terbuka lebar, tetapi mereka enggan memasukinya. Jalan keselamatan sudah tersedia, namun mereka tetap berjalan di jalan kesesatan.

Apabila tanda-tanda kiamat besar telah tampak, yakni matahari sudah terbit dari barat. Kematian sudah di ambang pintu, yakni nyawa sudah berada di tenggorokan, maka taubat tidak lagi diterima. Wal���iy��dzubill��h.

All��h Azza wa Jalla berfirman:

�������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� �������������� ���������� ������������ �������������������� ������������������ ���������� ������������ ������������ ������������ ���������� ������������������ �������������������� ������������ �������������������� �������������������� ���������������������� ������������ ���������������� ����������������

Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka lalu ia berkata: ���Sungguh sekarang ini aku taubat dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka Kami sediakan siksa yang pedih. [An-Nis�����/4��:18]

All��h Azza wa Jalla juga berfirman��:

�������� ���������������������� ������������ �������� ������������������������ ���������������������������� �������� ���������������� �������������� �������� ���������������� ������������ ������������ ������������������ ������������ �������������� ������������ ������������ �������������� ������ ���������������� �������������� ���������������������� �������� ������������ �������������� �������� ������������ �������� ���������������� ������ ���������������������� ������������������ �������� ���������������������� ������������ ��������������������������

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau (belum) berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, ���Tunggulah! Kami pun menunggu.������ [Al-An�����m/6:158]

Maksud firman All��h Azza wa Jalla , ���Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu.����� yaitu pada hari Kiamat.

Dan firman All��h, ���atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu,��� yaitu munculnya tanda-tanda Kiamat.

Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

������ ���������������� �������������������� ������������ ���������������� ������������������ �������� ������������������������ �������������� ������������ ���������������� ���������� �������� �������������������� �������������� ���������� : ������ ���������������� �������������� ���������������������� �������� ������������ �������������� �������� ������������

Hari Kiamat tidak terjadi sampai matahari terbit dari barat. Ketika manusia melihatnya, mereka semua beriman (kepada All��h). Maka saat itulah, ���tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu.���[9]

Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

�������� ���������� ������������ �������� ���������������� ������������������ �������� ���������������������� ���������� ���������� ����������������

Barangsiapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka All��h akan menerima taubatnya.[10]

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu ���Abdirrahman ���Abdullah bin ���Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda, yang artinya, ���Sesungguhnya All��h menerima taubat seorang hamba, selama (ruh) belum sampai di tenggorokan.��� [11]

��SYARAT-SYARAT TAUBAT

Para Ulama menjelaskan syarat-syarat taubat yang diterima All��h Azza wa Jalla sebagai berikut:

 1. Al-Iql�����u, yaitu berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang ia pernah lakukan.
 2. An-Nadamu, yaitu menyesali perbuatan dosanya itu.
 3. Al-���Azmu, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu.
 4. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping tiga syarat di atas, ditambah satu syarat lagi yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan itu. Jika yang dirugikan itu hartanya, maka hartanya itu harus dikembali Jika berupa tuduhan jahat, maka ia harus meminta maaf, dan jika berupa ghibah atau umpatan, maka ia harus bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla dan tidak perlu minta maaf kepada orang yang diumpat. [12]

Di samping syarat-syarat di atas, dianjurkan pula bagi orang yang bertaubat untuk melakukan shalat dua raka���at yang dinamakan shalat Taubat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakar Radhiyallahu anhu , ia mendengar Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

������ �������� ������������ ���������������� �������������� ���������� ���������������� �������������������������� ���������� ���������������� ���������� ������������������������ ���������� ������������ ������������ ���������� ���������� ���������� ������������ ������������ �������������� ��: ���������������������� ���������� ���������������� ������������������ �������� ���������������� ������������������������ ���������������� ����������������

Tidak ada seorang hamba pun yang berbuat dosa kemudian ia pergi bersuci (berwudhu���), lalu ia shalat (dua raka���at), lalu ia mohon ampun kepada All��h (dari dosa tersebut), niscaya All��h akan ampuni dosanya.��� Kemudian Beliau Shalllallahu ���alaihi wa sallam membaca ayat ini:

���������������������� ���������� ���������������� ������������������ �������� ���������������� ������������������������ ���������������� �������������� ������������������������������ �������������������������� ������������ ���������������� �������������������� ������������ �������������� ������������ ������������������ ������������ ������ ���������������� ������������ ����������������������

���Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada All��h, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada All��h? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui.��� [Ali ���Imr��n/3��:135]. [13]

KEUTAMAAN TAUBAT NASHUHA

1. Taubat menghapuskan dosa-dosa seolah-olah ia tidak pernah berdosa

Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

�������������������� �������� ������������������ ������������ ������ ������������ ��������

Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah ia tidak berdosa. [14]

2. Mengganti kejelekannya dengan kebaikan. All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ��� Kecuali orang-orang yang bertaubat beriman dan beramal shalih, maka All��h akan ganti kejahatan mereka dengan kebajikan. Dan All��h Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.��� [Al-Furq��n/25:70]

Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

�������������������������������� ������������������ �������� ���������������������� �������� �������������������������� �������������������� �������������� ���������� ���������� �������������� ���������������������������� ������������������

Sesungguhnya ada beberapa kaum bila mereka banyak berbuat kesalahan-kesalahan, mereka bercita-cita menjadi orang-orang yang All��h Azza wa Jalla ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebajikan. [15]

3. Membawa kepada Kesuksesan

All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.��� [At-Taubah/9:104]

4. Jalan menuju surga dan penghalang dari neraka

All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizhalimi (dirugikan) sedikit pun.��� [Maryam/19:60]

5. Membersihkan hati, menghapuskan dosa, dan membuat ridha All��h Azza wa Jalla

All��h Azza wa Jalla berfirman, ���Jika kamu berdua bertobat kepada All��h, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran)������ [At-Tahr��m/66:4]

OBAT MUJARAB AGAR ISTIQOMAH DALAM TAUBAT DAN TIDAK TERUS BERBUAT DOSA

Setiap penyakit ada obatnya dan setiap penyakit ada ahli yang dapat menangani untuk menyembuhkannya. Obat penyakit badan dan anggota tubuh manusia bisa diserahkan kepada dokter, tetapi penyakit hati hanya bisa diobati dengan kembali kepada agama yang benar.

Hati yang lalai merupakan pokok segala kesalahan, dan penyakit hati ini lebih banyak dari penyakit badan, karena orang tersebut tidak sadar dirinya sedang sakit, dan akibat dari penyakit ini, seolah-olah tidak dapat tampak di dunia ini. Oleh karena itu, obat yang mujarab bagi penyakit ini, sesudah ia kembali ke agama yang benar ialah:

 1. Mengingat ayat-ayat All��h Azza wa Jalla yang menakutkan dan mengerikan tentang siksa yang pedih bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat. Bacalah al-Qur`an juz ���Amma (juz ke-30) beserta artinya, dan sebaiknya dihafalkan.
 2. Baca hikayat para Nabi bersama ummatnya dan para salafus shalih, dan musibah-musibah yang menimpa mereka beserta ummatnya dengan sebab dosa yang mereka lakukan.
 3. Ingat bahwa setiap dosa dan maksiat memiliki akibat buruk di dunia maupun akhirat.
 4. Ingat ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam yang mengisahkan tentang siksa akibat perbuatan dosa. Satu per satu, seperti dosa minum khamr, dosa riba, dosa zina, dosa khianat, dosa ghibah, dosa membunuh, dan lain-lain.
 5. Bacalah Istighfar dan Sayyidul Istighfar setiap hari, serta do���a-do���a pelebur dosa lainnya.

HAL-HAL YANG WAJIB DIINGAT SEBELUM DAN SESUDAH TAUBAT

 1. All��h Subhanahu wa Ta���ala Maha Mengetahui seluruh perbuatan dosa para hamba-Nya.

All��h Azza wa Jalla berfirman:

������������ ���������������������� �������� �������������������� �������� ������������ �������������� ���������������� ������������������ ������������������ ������������������ ���������������� ����������������

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, yang telah Kami binasakan. Dan cukuplah Rabbmu Yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dosa para hamba-Nya.��� [Al-Isr��`/17:17]

���������������������� ���������� ���������������� �������������� ������ �������������� ������������������ ������������������������ ���������������� �������� ������������������ ������������������ ����������������

“Dan bertawakallah kepada All��h Yang Hidup, Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya.��� [Al-Furq��n/25: 58]

 1. Mengingat bahwa adzab All��h Azza wa Jalla sangat pedih

All��h Azza wa Jalla berfirman:

�������������� ���������������� ������������ ���������� �������������������� �������������������� ���������� �������������� ���������������� �������� �������������������� ��������������������

Kabarkanlah kepada para hamba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat pedih. [Al-Hijr/15:49-50]

Abdullah bin Mas�����d Radhiyallahu anhu berkata:

���������� ���������������������� ���������� �������������������� ������������������ �������� ������������ ������������ �������������� �������� ������������ ����������������. �������������� �������������������� ���������� �������������������� ������������������ ������������ ���������� ����������������

Sesungguhnya seorang Mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia berada di kaki gunung, ia takut gunung itu akan menimpanya. Adapun seorang yang fajir (suka berbuat maksiat) melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya.[16]

Anas bin Malik Radhiyallahu anhu berkata, ���Sungguh kalian mengerjakan suatu amal yang ���dalam pandangan kalian- lebih tipis daripada rambut, namun kami menganggapnya di zaman Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam sebagai suatu dosa besar (yang membinasakan).���[17]

 1. Berusaha pindah dari tempat yang banyak dikerjakan maksiat

Sebagaimana dalam hadits tentang orang yang membunuh 100 jiwa. Singkatnya, setelah orang tersebut membunuh 100 jiwa, ia bertanya kepada seorang ���alim, ���Apakah jika ia bertaubat akan diterima taubatnya?��� Orang ���alim itu menjawab, ���Ya, dan siapakah yang akan menghalangi antara dia dan taubat. Pergilah ke tempat ini dan ini karena di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada All��h, maka beribadahlah kepada All��h bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke tempatmu karena tempatmu adalah tempat yang jelek���[18]

PERKARA-PERKARA YANG WAJIB DIHINDARI DALAM TAUBAT

1. Terus menerus dalam berbuat dosa

All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat All��h, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain All��h? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.��� [Ali ���Imr��n/3:135]

2. Berbangga dengan perbuatan dosa

Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

���������� ������������������ ���������������� ������������ ���������������������������������� �������������� �������� ���������������������������� �������� ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������� ���������� ���������������� ������������ ���������������� ���������� ������������������ ������������������: ������ �������������� ���������������� ������������������������ ���������� ���������������� ������������ ���������� �������������������� ���������������� �������������������� ���������������� ������������ ���������� ������������.

Setiap ummatku diampuni kecuali al-muj��hirin (orang-orang yang sengaja menampakkan perbuatan dosanya-red). Dan sungguh termasuk mujaharah (perbuatan menyengaja menampak dosa) yaitu orang yang mengerjakan suatu perbuatan dosa pada malam hari, kemudian ia memasuki waktu pagi padahal All��h Azza wa Jalla telah menutupi dosanya tersebut, namun ia berkata (menceritakannya), ���Wahai fulan! Saya tadi malam melakukan ini dan itu.����� Padahal All��h Azza wa Jalla telah menutupi perbuatannya pada malam hari, tetapi pagi harinya ia membuka sendiri perbuatannya yang telah ditutupi oleh All��h tersebut.[19]

Muj��hir adalah orang yang bangga, sengaja menampakkan dan menceritakan dosanya kepada orang lain. Orang yang berbangga dengan dosanya berarti dia telah melakukan lima kejahatan, yaitu:

 • Kejahatan karena perbuatan dosa atau maksiat itu sendiri
 • Kejahatan karena ia menceritakan perbuatan dosa yang telah dikerjakannya atau ia mengerjakannya dihadapan orang lain
 • Kejahatan karena ia telah membuka penutup aib yang telah All��h tutupkan
 • Kejahatan karena ia telah membangkitkan semangat orang untuk berbuat dosa sepertinya.
 • Kejahatan karena ia menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiatnya itu.[20]

3. Tidak istiqamah dalam bertaubat

Ada beberapa tingkatan manusia yang bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla, yaitu��:

Pertama, yaitu orang yang istiqamah dalam taubatnya sampai meninggal dunia. Ia tidak berkeinginan untuk mengulangi dosanya dan ia berusaha membereskan semua kesalahannya. Tetapi ada sedikit dosa-dosa kecil yang terkadang masih ia lakukan, dan memang semua manusia tidak bisa lepas darinya. Meski demikian, namun ia selalu bersegera untuk beristighfar dan berbuat kebajikan, ia termasuk orang s��biq��n bil khair��t.

All��h Azza wa Jalla berfirman:

�������������������� �������������� ���������������������������� ���������������� ��������������

Di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin All��h [F��thir/35:32]

Taubatnya dikatakan taubat nashuha, yakni taubat yang benar dan ikhlas. Jiwa yang demikian dinamakan an-nafsul muthmainnah.

Kedua, yaitu orang yang menempuh jalannya orang-orang yang istiqamah dalam semua ketaatan dan menjauhkan semua dosa-dosa besar tetapi ia terkena musibah, yaitu ia sering melakukan dosa-dosa kecil tanpa sengaja. Setiap ia melakukan dosa-dosa itu, ia mencela dirinya dan menyesalinya. Orang-orang ini akan mendapatkan janji kebaikan dari All��h Azza wa Jalla .

All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabb-mu Maha Luas ampunan-Nya������ [An-Najm/53:32]

Dan jiwa yang demikian dinamakan an-nafsul laww��mah.

���������� ���������������� ���������������������� ��������������������������

Dan Aku bersumpah demi jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri) [Al-Qiy��mah/75:2]

Ketiga, orang yang bertaubat dan istiqamah dalam taubatnya sampai satu waktu, kemudian suatu saat ia mengerjakan lagi sebagian dosa besar karena ia dikalahkan oleh syahwatnya. Kendati demikian ia masih tetap menjaga perbuatan-perbuatan yang baik dan masih tetap taat kepada All��h Azza wa Jalla . Ia selalu menyiapkan dirinya untuk bertaubat dan berkeinginan agar All��h Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Keadaan orang ini sebagaimana yang All��h firmankan, yang artinya, ���Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampuradukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan All��h menerima taubat mereka, sesungguhnya All��h Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.��� [At-Taubah: 102]

Jiwa inilah yang disebut an-nafsul mas-��lah.

Tingkatan ketiga ini berbahaya, karena bisa jadi ia menunda taubatnya. Bahkan ada kemungkinan sebelum ia berkesempatan untuk bertaubat, Malaikat maut telah diperintah All��h Azza wa Jalla untuk mencabut ruhnya, sedangkan amal-amal manusia dihisab menurut akhir kehidupan manusia, menjelang mati.

Keempat, yaitu orang yang bertaubat tetapi taubatnya hanya sementara waktu saja, kemudian ia kembali lagi melakukan dosa dan maksiat dan tidak peduli lagi terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan All��h serta tidak ada lagi rasa menyesal terhadap dosa-dosanya. Nafsu sudah menguasai kehidupannya serta selalu menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Ia termasuk orang yang terus-menerus dalam perbuatan dosa, bahkan ia sudah sangat benci kepada orang-orang yang berbuat baik, dan malah menjauhinya. Jiwa yang demikian ini dinamakan an-nafsul amm��rah.

All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabb-ku. Sesungguhnya Rabb-ku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.��� [Y��suf/12��:53]

Tingkatan keempat ini sangat berbahaya dan bila ia mati dalam keadaan demikian, maka ia termasuk su���ul kh��timah (Akhir kehidupan yang jelek).[21]

Nas`alull��ha al-���afwa wal ���afiyah. Kita memohon ampunan kepada All��h Azza wa Jalla dan memohon agar diselamatkan dari hal yang seperti ini.

FAWAA���ID HADITS

 1. Taubat merupakan nikmat, karunia dan hidayah taufik dari All��h kepada para hamba-Nya.
 2. Setiap manusia pernah berbuat dosa dan kesalahan, dan yang terbaik adalah yang bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla .
 3. Kita wajib bertaubat dan meninggalkan semua dosa dan sifat yang tercela.
 4. Taubat wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda.
 5. Taubat wajib dilakukan dengan ikhlas, jujur dan memenuhi syarat-syaratnya.
 6. Beristighfar dan bertaubat itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berusaha mengadakan ishlah (perbaikan), serta perubahan kepada yang lebih baik.
 7. Pintu taubat masih tetap terbuka, siang dan malam, sampai matahari terbit dari barat.
 8. Seorang hamba tidak boleh putus asa dari rahmat All��h Azza wa Jalla .
 9. All��h Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang mengampuni semua dosa besar dan kecil.
 10. All��h Azza wa Jalla tidak akan menerima taubat apabila ruh sudah berada di tenggorokan dan apabila matahari telah terbit dari barat (hari Kiamat).
 11. Nabi Muhammad n setiap hari istighfar dan bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla 100 kali.
 12. Ras��lull��h Shalllallahu ���alaihi wa sallam dan para Sahabatnya g adalah contoh teladan yang baik dalam bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla .
 13. All��h Azza wa Jalla telah menerima taubat Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam dan para Sahabatnya Radhiyallahu anhum. [At-Taubah/9:117]
 14. All��h Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang bertaubat. All��h Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ���…Sesungguhnya All��h menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.��� [Al-Baqarah: 222]
 15. All��h Azza wa Jalla sangat senang dengan taubat seorang hamba yang ikhlas dan jujur.
 16. Taubat dan istighfar wajib dibuktikan dengan amalan-amalan ketaatan kepada All��h, menjauhi maksiat, dan tidak mengulangi perbuatan dosa-dosanya. Ini adalah taubat yang ikhlas dan jujur.
 17. Taubat yang ikhlas, jujur, dan istiqamah dalam taubatnya akan membuat seorang hamba lebih baik dari sebelumnya dan husnul khatimah
 18. Orang yang selalu bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla , maka All��h akan menunjuki hatinya. [Ar-Ra���d/13:27]
 19. Taubat yang jujur dan ikhlas akan membawa kepada ketenangan, tawadhu, menumbuhkan rasa takut terhadap All��h dan siksa-Nya.
 20. Segeralah bertaubat dan memperbanyak istighfar, maka All��h Azza wa Jalla akan memberikan kenikmatan yang banyak dan menurunkan hujan yang deras.
 21. Bertaubat dan memperbanyak istighfar akan mendatangkan rezeki dan jalan keluar yang terbaik.
 22. Kita dianjurkan setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada All��h Azza wa Jalla . Dianjurkan kita beristighfar pada waktu sahur.

Istighfar yang dibaca yaitu:

������������������������ ���������� ���������������������� ���������������� ������ ������������ ������������ �������� ���������������� ������������������������ �������������������� ����������������

Aku memohon ampunan kepada All��h Yang Mahaagung, Yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Yang Maha-hidup lagi Maha Berdiri sendiri dan aku bertaubat kepada-Nya[22]

Yang paling baik dibaca yaitu sayyidul isighfar, di waktu pagi dan petang.

���������������������� ������������ ���������������� ������ ������������ ������������ ������������ ������������������������ �������������� ���������������� �������������� ���������� ���������������� �������������������� ������ ������������������������ ���������������� �������� �������� ���������� ������ ������������������ ���������������� �������� ������������������������ �������������� �������������������� �������������������� �������������������������� ������������������ ������ ���������������� ���������������������� ������������ ������������.

���Ya All��h, Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan (apa) yang kuperbuat. Aku mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau.���[23]

Wallaahu a���lamu bish shawaab.

MARAAJI���:

 1. Kutubus sittah
 2. Tafs��r Ibni Katsiir, tahqiq Sami Muhammad Salamah, cet. Daar Thaybah.
 3. Fat-hul B��
 4. Syarah Shah��h Muslim, Imam an-Nawawi.
 5. Mukhtashar Minhajil Q��shid��n, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tahqiq: Syaikh ���Ali bin Hasan bin ���Ali al-Halabi.
 6. Mad��rijus S��likiin, Imam Ibnul Qayyim, cet. Darul Hadits-Kairo
 7. Shah��h al-J��mi���ish Shagh��r, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
 8. Silsilah al-Ah��d��ts ash-Shah��hah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
 9. Riy��dhush Sh��lih��n, Imam an-Nawawi.
 10. Bahjatun N��zhir��n Syarah Riy��dhis Sh��lih��n, Syaikh Salim bin ���Ied al-Hilali.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02-03/Tahun XX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo ��� Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]
_______
Footnote

[1]��Dalam ilmu mushthalah hadits, ini dinamakan mubham. Mubham Sahabi adalah shahih, karena para Sahabat semuanya adil.

���������������������������� �������������������� ����������������. ���Para Shahabat semuanya adil (terpercaya).��� (Lihat Irsy��dul Fuh��l il�� Tahq��qil Haqqi min ���Ilmil Ush��l (I/228) karya Imam asy-Syaukani tahqiq DR. Sya���ban Muhammad Isma���il).

Menurut Syaikh al-Albani bahwa tampaknya Sahabat tersebut adalah al-Agharr al-Muzani Radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Abu Hatim rahimahullah ketika ditanya oleh anaknya Ibnu Abi Hatim, beliau dengan tegas mengatakan bahwa riwayat di atas dari Sahabat al-Agharr al-Muzani Radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, ���Ayahku (Abu Hatim) berkata: Sesungguhnya orang ini adalah al-Agharr al-Muzani, dia seorang Sahabat (Nabi Shalllallahu ���alaihi wa sallam).��� (Al-���Ilal, V/182-183 no. 1904).

[2]�� Hasan: HR. Ahmad (III/198); at-Tirmidzi (no. 2499); Ibnu Majah (no. 4251) dan al-Hakim (IV/244), dari Sahabat Anas bin Malik z . Lihat Shah��h al-J��mi���ish Shagh��r (no. 4515)

[3]�� Lihat Fat-hul B��ri (XI/103) dan al-Mu���jamul Wasith, bab Taa-ba (I/90).

[4]����Mukhtashar Minhajil Q��shidin (hlm. 322), karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tahqiq: Syaikh ���Ali bin Hasan bin ���Ali ���Abdul Hamid.

[5]����Mad��rijus S��lik��n (I/198), cet. Darul Hadits-Kairo.

[6]����Mad��rijus S��lik��n (I/297), cet. Darul Hadits-Kairo.

[7]�� ��Syarhu Shah��h Muslim (XVII/59).

[8]�� Shahih: HR. At-Tirmidzi )no. 3434); Abu Dawud (no. 1516); Ibnu Majah (no. 3814). Lihat Shah��h Sunan at-Tirmidzi (III/153 no. 2731), lafazh ini milik Abu Dawud.

[9]�� Shahih: HR. Al-Bukh��ri (no. 4635), dari Shahabat Abu Hurairah z . Penjelasan ini dinukil dari Tafs��r Ibni Kats��r (III/371), cet. Daar Thaybah.

[10]�� Shahih: HR. Muslim (no. 2703), dari Sahabat Abu Hurairah z

[11] Hasan: HR. At-Tirmidzi (no. 3537); Ibnu Majah (no. 4253); Ahmad (II/132, 153), dan al-Hakim (IV/257). Lafazh hadits ini menurut Imam at-Tirmidzi.

[12] Lihat Riy��dhush Sh��lih��n bab Taubat (hlm. 24-25) dan Shah��h al-W��bilish Shayyib (hlm. 272-273).

[13] Hasan: HR. At-Tirmidzi (no. 406); Ahmad (I/2, 10); Abu Dawud (no. 1521); Ibnu Majah (no. 1395); Abu Da-wud ath-Thayalisi (no. 1 dan 2), Abu Ya���la (no. 12 dan 15), dan lainnya.

[14] Shahih��: HR. Ibnu M��jah (no. 4250), dari Ibnu Mas���ud I. Lihat Shah��h al-J��mi���ish Shagh��r (no. 3008)

[15]�� Hasan: HR. Al-Hakim (IV/252), dari Sahabat Abu Hurairah z . Lihat Shah��h al-J��mi���ish Shagh��r (no. 5359).

[16] ���� Shahih: HR. Al-Bukh��ri (no. 6308) dan at-Tirmidzi (no. 2497).

[17]�� Shahih: HR. Al-Bukh��ri (no. 6492).

[18] Hadits ini shahih. Selengkapnya lihat dalam HR. Al-Bukh��ri (no. 3470) dan Muslim (no. 2766) atau dalam kitab Riy��dhus Sh��lih��n bab Taubat.

[19]�� Shahih: HR. Al-Bukh��ri (no. 6069) dan Muslim (no. 2990) dari Abu Hurairah z

[20]�� Bahjatun N��zhiriin (I/330).

[21] Lihat Mukhtashar Minhajil Q��shidin (hlm. 335-336).

[22]�� Nabi Shalllallahu ���alaihi wa sallam bersabda, ���Barangsiapa yang mengucapkan:

������������������������ ���������� ���������������������� ���������������� ������ ������������ ������������ �������� ���������������� ������������������������ �������������������� ����������������.

���Aku memohon ampunan kepada All��h Yang Mahaagung, Yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Yang Maha-hidup lagi Maha Berdiri sendiri dan aku bertaubat kepada-Nya.��� Maka All��h pasti akan mengampuni dosanya meskipun ia pernah lari dari medan peperangan.��� Maka Allah pasti akan mengampuni dosanya meskipun
ia pernah lari dari medan peperangan
.���

Shahih: HR. Abu Dawud (no. 1517), at-Tirmidzi (no. 3577), dan al-Hakim (I/511). Lihat Shah��h Sunan at-Tirmidzi (III/182, no. 2831).

[23]��Barangsiapa yang membaca do���a ini dengan yakin di pagi hari lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli Surga. Dan barangsiapa yang membacanya dengan yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli Surga. (HR. Al-Bukh��ri, (no. 6306, 6323); Ahmad (IV/122-125); An-Nasa-i (VIII/279-280).

Berlangganan artikel Situs Sunnah melalui email, RSS, atau Telegram.