Manusia Dan Bermegah-Megahan

Oleh

Ustadz Abu Ismail Muslim Atsari

���������������������� ������������������������ �������� �������������� ���������������� ������������������������ �������� ������������ ������������ ���������������������� �������� ���������� ������������ ������������ ���������������������� �������� ������������ �������� ���������������������� ������������ �������������������� �������� ���������������������� �������������������� �������� ���������� ���������������������������� ������������ �������������������� �������� ���������� �������������������������� �������������������� �������� ��������������������

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,��sampai kamu masuk ke dalam kubur.��Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),��dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.��Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,��niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,��dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin,��kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).[At-Takatsur/102:1-8]

AYAT DAN TAFSIRNYA

Firman All��h Azza wa Jalla :

���������������������� ������������������������

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Kecintaan terhadap dunia, kenikmatannya dan keindahannya, telah melalaikan kamu dari mencari akhirat. Dan itu terus terjadi pada kamu sehingga kematian mendatangimu dan kamu mendatangi kuburan serta menjadi penghuninya”. [Tafsir Ibnu Katsir, surat at-Tak��tsur, ayat 1]

Syaikh�� Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, “At-Tak��tsur (bermegah-megahan) mencakup berbangga dengan banyaknya harta, qabilah, kedudukan, ilmu, dan semua yang memungkinkan terjadi saling berbangga dengannya. Ini ditunjukkan oleh perkataan pemilik sebuah kebun kepada kawannya:

���������� ���������������� ������������ ������������ ������������������ ��������������

Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat [Al-Kahfi/18: 34. Tafsir Juz ‘Amma, hlm: 305-306]

Beliau rahimahullah juga berkata, “Makna ”telah melalaikan kamu” yaitu, telah menyibukkan kamu sehingga�� kamu lalai dari yang lebih penting, yaitu dzikrullah dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Perkataan ini ditujukan kepada seluruh umat, namun itu dikecualikan orang yang disibukkan oleh perkara-perkara akhirat dari perkara-perkara dunia, dan mereka ini sedikit”.�� [Tafsir Juz ‘Amma, hlm: 305]

Ayat ini juga telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam kepada para Sahabat sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits berikut:

�������� ������������������ �������� �������������� ���������� ���������������� �������������������� ������������ �������������� ���������������� ������������������ ������������ ���������������� ���������������������� ������������������������ ���������� �������������� ���������� ���������� ������������ ������������ ���������� ������������ �������� ������ ���������� ���������� �������� �������������� ������������ ������ ���������������� ������������������������ �������� ���������������� ������������������������ �������� ���������������������� ������������������������

Dari Mutharrif, dari bapaknya, dia berkata, “Aku mendatangi Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam ketika Beliau Shallallahu ���alaihi wa sallam sedang membaca ayat “Al-h��kumut Tak��tsur”, Beliau Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda, “Anak Adam mengatakan, ���Hartaku, hartaku!���, Beliau Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda lagi, “Bukankah engkau tidak memiliki harta kecuali harta yang telah engkau makan, sehingga engkau habiskan;�� Atau apa yang telah engkau pakai, sehingga engkau menjadikannya usang; Atau apa yang telah engkau sedekahkan, sehingga engkau meneruskan (yaitu terus memilikinya sampai hari kiamat-pen)”. [HR. Muslim, no. 2958]

Di dalam riwayat lain, Beliau Shallallahu ���alaihi wa sallam menyebutkan:

���������� ���������� ������������ ������������ �������������� ���������������������� ������������������

Dan selain itu, maka dia akan mati dan akan meninggalkan hartanya untuk manusia (ahli waris-pen)”. [HR. Muslim, no. 2959, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu]

Begitulah sifat manusia umumnya, rakus dan bakhil terhadap harta, sampai ajal menjemputnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh All��h Azza wa Jalla .

Firman All��h Azza wa Jalla :

�������������� ���������������� ������������������������

Sampai kamu mengunjungi (masuk ke dalam) kuburan.

Ada tiga penafsiran kalimat ini (Lihat Tafsir al-Qurthubi):

 • Yaitu sampai kematian mendatangimu, sehingga kamu berada di kuburan sebagai orang-orang yang mengunjungi kuburan, lalu kamu akan kembali dari kuburan menuju surga atau neraka, sebagaimana kembalinya orang yang berkunjung menuju rumahnya.
 • Yaitu bermegah-megah telah melalaikan kamu sehingga kamu menghitung orang-orang yang telah mati. Namun penafsiran ini lemah karena jauh dari rangkaian ayat. [Tafsir Juz ‘Amma, hlm. 307, syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah]
 • Ini merupakan ancaman, yaitu kamu menyibukkan diri dengan segala yang bisa pergunakan untuk membanggakan sehingga kamu mendatangi kuburan (mati), lalu kamu melihat siksa All��h Azza wa Jalla yang akan menimpa kamu. Ini sesungguhnya semakna dengan penafsiran pertama.

Dan yang paling tepat adalah penafsiran yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dengan perkataannya, “Yang benar, maksud firman All��h Azza wa Jalla yang artinya, ”Kamu mengunjungi kuburan” adalah kamu berada di kuburan dan dikubur di dalamnya. Sebagaimana tersebut dalam hadits shahih bahwa Ras��lull��h Shallallahu ���alaihi wa sallam menengok seorang laki-laki baduwi yang sakit, Beliau Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

������ ������������ �������������� �������� ���������� ��������������

Tidak mengapa, insya All��h sebagai pembersih dosa

Laki-laki itu mengatakan, “Engkau berkata sebagai pembersih dosa?! Bahkan ini adalah demam yang bergejolak pada seorang laki-laki tua yang akan menghantarkannya ke kuburan!” Beliau bersabda, “Ya, kalau begitu“. [HR. Al-Bukh��ri, no. 3616]

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, ���Firman All��h, (yang artinya), ���Sampai kamu mengunjungi kuburan”, maksudnya sampai kamu mati. Manusia itu memiliki watak sedang bermegah-megahan dengan banyaknya (perkara dunia) sampai mati. Bahkan setiap umur bertambah tua, angan-anganpun bertambah. Maka manusia itu bertambah tua umurnya, namun angan-angannya muda. Sehingga ada orang yang berumur 90 tahun misalnya, engkau mendapatinya memiliki banyak angan-angan dan panjang angan-angan yang tidak ada pada seorang pemuda yang berumur 15 tahun. Inilah makna ayat yang mulia ini, yaitu bahwa kamu telah menjadi lalai terhadap akhirat sampai kamu mati dengan sebab bermegah-megah dengan banyaknya (kesenangan dunia)”. [Tafsir Juz ‘Amma, hlm. 306]

Ayat ini juga mengisyaratkan agar manusia banyak mengingat kematian, karena barapapun harta yang berhasil dia kumpulkan di dunia ini, capat atau lambat, semua harta itu pasti akan dia tinggalkan seiring dengan kematian yang datang.

Firman All��h Azza wa Jalla :

������������ ������������ ����������������������

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),

��Kalla dapat berarti sebenarnya, dan berarti larangan. Yaitu berhentilah dari bermegah-megah ini!

Firman All��h Subhanahu wa Ta���ala , yang artinya, “kelak kamu akan mengetahui”, yakni kamu akan mengetahui akibat buruk prilakumu, bahwa bermegah-megah ini tidak memberikan manfaat kepada kamu”. [Tafsir Juz ‘Amma, hlm. 307, karya Syaikh Muhamad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah]

Al-Farr��’ rahimahullah mengatakan, “Yaitu, urusannya tidak sebagaimana yang kamu lakukan, yaitu kamu saling berbangga dan saling bermegah-megah dengan banyaknya jumlah, kamu akan mengetahui akibatnya”. [Tafsir al-Qurthubi, dengan ringkas]

Firman All��h Azza wa Jalla :

���������� ������������ ������������ ����������������������

Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Tentang pengulangan kalimat ini ada beberapa penjelasan Ulama’ tentang maknanya:

 1. Sebagai bentuk penekanan.
 2. Kamu akan mengetahui siksaan di dalam kubur dan kamu akan mengetahui siksaan di akhirat. Sehingga ayat ini memuat berita tentang siksa kubur dan akhirat.
 3. Kamu akan mengetahui pada waktu melihat langsung bahwa apa yang Aku beritakan itu haq, dan kamu akan mengetahui pada waktu bangkit dari kubur bahwa apa yang Aku janjikan itu benar.
 4. Kamu akan mengetahui, jika kematian telah turun kepada kamu, dan para Malaikat mendatangimu untuk mencabut nyawa. Dan kamu akan mengetahui jika kamu telah memasuki kubur kamu, malakikat Munkar dan Nakir mendatangimu, kengerian pertanyaan kubur menyelimuti kamu, dan jawaban terputus darimu. [Tafsir al-Qurthubi, dengan sedikit ringkas]

Firman All��h Azza wa Jalla :

������������ �������� ���������������������� ������������ ��������������������

Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,

Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata, “All��h Azza wa Jalla mengulangi kata ���kalla���, ini sebagai larangan dan peringatan, seolah-olah All��h Azza wa Jalla berfirman, “Janganlah kamu lakukan, karena kamu akan menyesal; janganlah kamu lakukan karena kamu melakukan perkara yang menyebabkan siksaan“.���� [Tafsir al-Qurthubi, dengan sedikit ringkas]

Syaikh as-Sa’di rahimahullah berkata, “Yaitu, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang sampai ke dalam hatimu tentang apa yang ada di hadapanmu, maka pasti prilaku bermegah-megahan tidak akan bisa melalaikankamu, dan kamu benar-benar akan bergegas melakukan amal-amal shalih. Tetapi ketiadaan ilmu yang hakiki telah menjadikan kamu seperti apa yang kamu lihat”. [Tafsir Tais��r al-Kar��mirrahm��n]

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Yakni: sebenarnya jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kamu benar-benar mengetahui bahwa kamu dalam kesesatan, tetapi kamu tidak mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, karena kamu lalai dan bermain-main di dunia ini. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, sesungguhnya kamu benar-benar menyadari bahwa kamu berada di dalam kesesatan dan kesalahan yang besar”. [Tafsir Juz ‘Amma, hlm. 308]

Sesungguhnya orang yang telah mati benar-benar telah mengetahui hakekat berita-berita All��h dan RosulNya.

Firman All��h Azza wa Jalla :

���������������������� ��������������������

Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,

Syaikh as-Sa’di rahimahullah berkata, “Yaitu, hari kiamat benar-benar akan datang kemudian kamu akan melihat neraka Jahim yang telah All��h siapkan bagi orang-orang kafir”. [Tafsir Tais��r al-Kar��mirrahm��n]

Mengenai kata “kamu” dalam ayat ini, menurut sebagian Ulama diarahkan untuk orang kafir. Seperti firman All��h Azza wa Jalla :

�������������� ���������������������������� ���������������� ������������������ ������������������ �������������������������� ������������ ���������������� �������������� ������������������

Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari padanya. [Al-Kahfi/18: 53]

Sebagian lain menyatakan bahwa kata ���kamu��� itu untuk umum, semua manusia. Sehingga neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir sebagai tempat tinggal menetap, dan untuk orang-orang beriman sebagai tempat lewat. All��h Azza wa Jalla berfirman:

������������ ���������������� ������������ ������������������������ ���������� ������������ �������������� �������������� �������������������� ���������� ���������� ���������������� ������������������ ������������������ ���������������� �������������������������� ������������ ����������������

Dan tidak ada seorangpun dari kamu, melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. [Maryam/19: 71-72]

Karena seluruh manusia akan melewati neraka. Adapun orang-orang kafir mereka akan masuk dan tidak keluar, sedangkan orang-orang beriman, mereka akan melewati sir��th (jalan/jembatan di atas jurang neraka Jahannam) dengan kecepatan yang sesuai dengan amalannya ketika di dunia, kemudian di antara mereka sekedar lewat tanpa memasukinya, dan sebagian yang lain memasukinya sementara sampai All��h Azza wa Jalla ijinkan untuk memasuki surga setelah bersih dari dosa-dosa. Kita memohon perlindungan kepada All��h dari siksa neraka.

Firman All��h Azza wa Jalla :

���������� ���������������������������� ������������ ��������������������

Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin.

Yaitu (kamu) akan melihat neraka dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. [Lihat Terjemah Depag].

Syaikh al-‘Utsaimin rahimahulllah berkata, “Ayat ini menguatkan (kejadian bahwa manusia akan) melihat neraka. Kapan itu dilihat? Akan dilihat pada hari kiamat. Neraka akan didatangkan diseret dengan 70 ribu kendali, setiap satu kendali diseret oleh 70 ribu Malaikat. Sedangkan Malaikat adalah makhluk yang besar dan kuat, sehingga neraka itu juga sangat besar, semoga All��h melindungi kita darinya.” [Tafsir Juz ‘Amma, hlm. 309, karya Syaikh al-‘Utsaimin rahimahullah]

Apa yang dikatakan oleh Syaikh al-‘Utsaimin ini disebutkan di dalam hadits shahih sebagai berikut:

�������� ������������ �������������� ���������� ���������� �������������� �������������� ������������ �������������� ���������������� ������������������ �������������� ���������������������� �������������������� ���������� ������������������ ������������ �������������� �������� ���������� �������������� ������������������ ������������ ������������ ��������������������������

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Ras��lull��h Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda, ���Pada hari itu (hari kiamat) Jahannam akan didatangkan, padanya terdapat�� 70 ribu kendali, setiap satu kendali ada 70 ribu Malaikat, para Malaikat itu menyeretnya. [HR. Muslim, no. 2842; Tirmidzi, no. 2573]

Setelah kita mengetahui berita-berita yang haq dari All��h Azza wa Jalla dan Rasul-Nya seperti ini, maka janganlah kita terpedaya dengan kehidupan sementara di dunia ini, kemudian tersibukkan dengannya, dan melalaikan kehidupan hakiki di akhirat. Hanya All��h tempat memohon pertolongan.

Firman All��h Subhanahu wa Ta���ala :

���������� �������������������������� �������������������� �������� ��������������������

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Yaitu, kemudian pada hari itu kamu akan ditanya tentang syukur terhadap (nikmat-nikmat) yang All��h telah berikan kepada kamu, yang berupa kesehatan, keamanan, rezeki, dan lainnya”. [Tafsir al-Qur’��nil ‘Azh��m]

Dengan demikian maka kenikmatan yang akan ditanyakan pada hari kiamat itu umum meliputi seluruh kenikmatan, seperti: waktu luang, kelengkapan panca indra, kelezatan makanan dan minuman, makan pagi, siang, dan malam, kenyangnya perut, segarnya minuman, naungan tempat tinggal, keseimbangan badan, kenikmatan tidur, kebahagiaan jiwa, dan lainnya dari nikmat All��h yang tidak terbatas. [Lihat Tafsir Al-Qurthubi]

Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam telah memberitakan kepada kita tentang masalah-masalah yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Antara lain yang disebutkan di bawah ini:

�������� ���������� ������������������ �������� �������������������� ������������ �������������� ���������������� ������������������ ���������� ������ �������������� ������������ ���������� ���������� ������������ ������������������������ �������� ������������ �������������� ������������ ���������������� �������� ������������ �������� ���������������� ���������� ������������������ ������������ ������������������ ���������� ������������������ ������������������ �������� ������������ ���������������������� �������������� �������������������� ���������������� ������������ ������������ ������������

Dari Ibnu Mas’ud dari Nabi Shallallahu ���alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Tidaklah telapak kaki hamba akan bergeser dari hadapan Robbnya pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara: “Tentang umurnya untuk apa dia habiskan; tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan; tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya; dan untuk apa dia belanjakan; dan apa yang telah dia amalkan dari apa yang telah dia ketahui”. [HR. Tirmidzi, no: 2416; Ditakhrij dan dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Silsilah Ash-Shohihah, no. 946]

Di dalam hadits yang lain Ras��lull��h Shallallahu ���alaihi wa sallam bersabda:

���������� �������������� ������ ���������������� ������������ ������������ ������������������������ �������������� ������������������ �������� �������������������� �������� �������������� �������� ������������ �������������� �������� ���������������� ������������������������ �������� ���������������� ��������������������

Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat tentang kenikmatan yaitu akan dikatakan kepadanya (All��h): “Bukankah Kami telah menjadikan badanmu sehat dan bukankah Kami telah menjadikanmu puas dengan air yang sejuk?”�� [HR. Tirmidzi, no. 3358, dari Abu Huroiroh; dishohihkan oleh syaikh Al-Albani]

Kalau pertanyaan ini sudah pasti akan terjadi, karena merupakan berita All��h dan rasul-Nya, maka apakah�� kita sudah mempersiapkan jawabannya?

FAEDAH-FAEDAH AYAT

 1. Kecintaan terhadap dunia, kenikmatannya, dan keindahannya, telah melalaikan banyak manusia dari mencari akhirat.
 2. Manusia itu memiliki watak bermegah-megah dengan banyaknya kenikmatan dan harta di dunia sampai kematian menjemputnya.
 3. Anjuran banyak mengingat kematian, karena barapapun harta yang berhasil dikumpulkan di dunia ini pasti akan dia tinggalkan dengan datangnya kematian.
 4. Larangan bermegah-megah urusan dunia.
 5. Urgensi ilmu agama. Karena dengan ilmu yang yakin manusia mengetahui bahwa hikmah penciptaan adalah untuk beribadah kepada All��h semata, sehingga dia tidak lalai dan bermain-main saja di dunia ini.
 6. Manusia benar-benar akan melihat neraka pada hari kiamat.
 7. Manuisa akan ditanya tentang seluruh kenikmatan dari All��h pada hari kiamat, tentang syukurnya dan keyakinannya kepada hari kiamat.

Inilah sedikit penjelasan dari surat yang agung ini, semoga bermanfaat. Al-hamdulillahi Rabbil ���alamiin.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 07/Tahun XX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo ��� Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]

Berlangganan artikel Situs Sunnah melalui email, RSS, atau Telegram.